Akcijos buhalterinė vertė

Akcijos vertė paremta balanse įrašyta kompanijos turto verte. Tai yra teorinė paprastosios akcijos vertė likviduojant įmonę.

Šis rodiklis nėra toks svarbus kaip pelnas, nes pagrindinę turto dalį sudaro pastatai ir įrenginiai, kurių tikrąją vertę galima sužinoti tik juos pardavus.

Apskaičiuojant privilegijuotosioms akcijoms tenkančią kapitalo dalį, remiamasi nominaliąja privilegijuotosios akcijos verte. Apskaičiuojama kaip savininkų nuosavybės – privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalies ir jų dividendų santykis su paprastųjų akcijų skaičiumi.