Darbo pobūdis

Sąvoka, reiškianti socialinę ir ekonominę visuomeninio darbo esmę tam tikru šalies išsivystymo laikotarpiu. Ji nusako tą ypatingą būdą, kuriuo darbo jėga sujungiama (ekonomine prasme) su darbo priemonėmis.

Darbo pasidalijimas yra susijęs su nelygiareikšmėmis darbo rūšimis, kurias visuomenė nevienodai vertina. Dėl to atskiroms darbuotojų grupėms tenka nevienodas vaidmuo visuomeninėje darbo organizacijoje. Kokybiniai profesijų skirtumai lemia individo vietą visuomeniniame darbo pasidalijime, jo kultūrinį – techninį lygį, pajamų dydį, dalyvavimą valdyme ir pan., t. y. jo socialinį statusą.