FIFO metodas

FIFO (angl. First In First Out, liet. Pirmas Gautas Pirmas Parduotas)

Materialiųjų atsargų, tarp jų prekių, reikalingų gamybai ir skirtų perparduoti, įvertinimo metodas, kai materialiosios atsargos (prekės), pirktos anksčiausiai, pirmiausia parduodamos.

Taigi materialiųjų atsargų (prekių), likusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, vertė lygi paskiausiai pirktų materialiųjų atsargų (prekių) vertei.