Įplaukos

Įmonės (juridinio asmens) gaunamos piniginės lėšos, nepaisant to, ar jo uždirbtos ar neuždirbtos (pvz., įplaukos už prenumeratą iki leidinių išsiuntimo) t. y. neatsižvelgiant į tai, ar jos pripažįstamos pajamomis ar jomis nelaikomos (per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaruoju atveju jos nurodomos balanse kaip įmonės įsipareigojimai.