Kaštai

(Angl. costs) Įmonės produkcijos gamybai sunaudotų išteklių piniginė suma.

Bendresne prasme kaštai suprantami kaip bet kokios sąnaudos, būtinos tikslui pasiekti.

Alternatyvieji k. – prarasta nauda, lyginant pasirinktą išteklių naudojimo alternatyvą su atmesta.

Bendrieji k. – visų sąnaudų elementų, naudojamų visai produkcijai pagaminti, suma.

Ekonominiai k. – eksplicitinių ir implicitinių kaštų suma.

Eksplicitiniai (buhalteriniai) k. – aiškūs įmonės visas išlaidas rodantys kaštai.

Implicitiniai k. – išteklių naudojimo kaštai, matuojami pajamomis, kurias galima būtų gauti naudojant tuos išteklius kitu, geriausiu, būdu; paprasta nauda, pasirinkus vieną variantą ir atmetus kitus.

Išoriniai (šalutiniai) k. – asmens arba įmonės veikla, kuri sukelia nekompensuojamus kaštus kitiems subjektams.

Kintamieji k. – kaštai, kurie keičiasi atsižvelgiant į gamybos apimties kitimą.

Pastovieji k. – kaštai, kurių dydis nepriklauso nuo gamybos apimties.

Ribiniai k. – bendrųjų kaštų pokytis pakitus gaminamų produktų skaičiui vienu vienetu.

Vidiniai k. – išlaidos, kurias padengia tie, kurie iš tikrųjų gamina (ar vartoja) prekes.

Visuomeninai k. – neigiami išoriniai efektai, kuriuos apmoka visa visuomenė, nors pinigine forma jie sunkiai išskiriami.