Kliringas

Atsiskaitymų už prekes, paslaugas ir vertybinius popierius negrynaisiais pinigais sistema, kuri paremta atsiskaitymuose dalyvaujančių šalių (kontrahentų) savitarpio mokėjimų reikalavi mais bei įsipareigojimais. Naudojamas atsiskaitymuose tarp prekių ir fondų biržų narių; taip pat tarptautinių atsiskaitymų negrynaisiais pinigais forma, kai šalių (kontrahentų) įsiskolinimas viena kitai padengiamas abipusiais priešpriešiniais mokėjimų įsipareigojimais, t. y. čekiais, perlaidomis ir pan.

susiję terminai:

Paslauga

Pinigai