LIFO metodas

LIFO (angl. Last In First Out, liet. Paskutinis Gautas Pirmas Parduotas)

Materialiųjų atsargų, tarp jų prekių, reikalingų gamybai bei skirtų perparduoti, įvertinimo metodas, kai materialiosios atsargos (prekės), pirktos paskiausiai, parduodamos pirmiausiai.

Taigi materialiųjų atsargų (prekių), likusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, vertė lygi anksčiausiai pirktų materialiųjų atsargų (prekių) vertei.