Makroekonomika

Ekonomikos šaka, tirianti bendrąją ekonomikos veiklą. Atliekant makroekonominę analizę tiriama ekonomika kaip visuma ir ekonominis gyvenimas plačiąja prasme. Makroekonomika – tai mokslas apie strateginius, lemiamus nacionalinio produkto gamybos ir paskirstymo, nedarbo ir kainų veiksnius. Makroekonominiai reiškiniai lemia šalies laimėjimus arba nesėkmes. Valstybė daro poveikį ekonomikos vystymuisi per ekonominę politiką – išlaidas, mokesčius, pinigų cirkuliaciją.

susiję terminai:

Ekonomika