Nematerialusis turtas

Įmonės (juridinio asmens) ilgalaikio turto dalis, kuriai priskiriama: tyrimo ir plėtojimo darbų savikaina, įgytos teisės (patentinės licencijos, patentai, know-how, prekių ženklai, naudingieji modeliai ir pan.), prestižas, informacijos apdorojimo sistemos, programinė įranga bei iš anksto apmokėtos sąnaudos. Ilgalaikis nematerialusis turtas įvertinamas pagal likutinę vertę, skaičiuojant amortizaciją (kaip daroma ir vertinant materialiojo turto nusidėvėjimą, tik taikomas tiesioginio proporcingumo metodas).

susiję terminai:

Sąnaudos

Savikaina

Turtas