Nusidėvėjimas (amortizacija) pagal mokestinę atskaitomybę

Įmonės ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimas (amortizacija), apskaičiuotas pagal mokesčių įstatymų nustatytą tvarką. Šiuo rodikliu remiantis galima apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną (apmokestinamąsias pajamas). Jis gali skirtis nuo nusidėvėjimo (amortizacijos), apskaičiuoto pagal finansinės atskaitomybės sudarymo principus, nurodant turto vertę įmonės balanse. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, taikomi įvertinant ilgalaikio materialiojo įmonės turto nusidėvėjimą:

1. tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas,

2. produkcijos metodas,

3. metų skaičiaus metodas,

4. dvigubasis (mažėjančios vertės) metodas.

 

Pastarieji du metodai taikomi įvertinant greitesnį nusidėvėjimą. Jie netaikomi įvertinant pastarosios turto dalies, t. y. pastatų, statinių ir kt., nusidėvėjimą.