Pagrindinis kapitalas

Visų turto objektų verčių suma, parodyta balanso aktyvuose.

Skiriamos pagrindinio kapitalo rūšys:

  • Materialus pagrindinis kapitalas: žemės sklypai, mašinos, įrenginiai ir t. t.
  • Nematerialus pagrindinis kapitalas: patentai, licencijos.
  • Finansiniai įdėjiniai: tai gali būti kitų įmonių įdėjiniai.

susiję terminai:

Aktyvas

Balansas

Kapitalas

Turtas