Produktas

Baigtinis produktas – prekės ir paslaugos, įsigyjamos asmeniniam vartojimui, investicijoms bei nuperkamos vyriausybės, t. y. produktai, kurie daugiau nėra kam nors parduodami; bendrasis produktas – iš įvairių išteklių per tam tikrą laiką firmoje pagamintų prekių ar paslaugų verčių suma; 3. bendrasis nacionalinis produktas (BNP) – per tam tikrą laiką šalyje pagamintų visų baigtinių prekių ir paslaugų verčių suma; BNP vienam gyventojui – BNP, padalytas iš gyventojų skaičiaus; darbo imlus produktas – produktas, kuriam gaminti sunaudojama santykinai daug darbo ir santykinai mažai kitų išteklių; grynasis nacionalinis produktas (GNP) – tam tikro laiko bendrojo nacionalinio produkto ir amortizacijos skirtumas; nominalusis BNP – produkcijos ir paslaugų verčių suma faktinėmis kainomis; potencialusis (galimas) BNP – prekių ir paslaugų gamybos apimtis, kurią galima pasiekti panaudojus visus gamybos veiksnius; pusiausvyros BNP – visuomeninės gamybos lygis, atitinkantis laukiamą paklausą; realusis BNP – prekių ir paslaugų verčių suma lyginamosiomis kainomis; ribinis produktas – bendrojo produkto prieaugis, padidinus kintamuosius kaštus vienu vienetu (kitiems santykinai nekintant); tarpinis produktas – visos prekės ir paslaugos, panaudotos kaip ištekliai gaminant kitus produktus arba teikiant paslaugas; vidaus produktas – nacionalinėje sąskaitoje vartojamas terminas, apibūdinantis šalyje pagamintą produktą neatsižvelgiant į tai, kokiai šaliai faktiškai priklauso viena ar kita firma; 14) vidutinis produktas – bendrosios gamybos apimties kintamųjų kaštų santykis.

susiję terminai:

Firma

Ištekliai

Paslauga

Prekė